Sort Integers II

Problem

Given an integer array, sort it in ascending order. Use quick sort, merge sort, heap sort or any O(nlogn) algorithm.

Example

Given [3, 2, 1, 4, 5], return [1, 2, 3, 4, 5].

Code - Java

public class Solution {
  /**
   * @param A an integer array
   * @return void
   */
  public void sortIntegers2(int[] A) {
    if (A.length <= 1) return;
    sort(A, 0, A.length - 1);
  }

  private void sort(int[] A, int lo, int hi) {
    if (lo == hi) return;
    int pivot = A[(lo + hi) / 2];
    int i = lo, j = hi;
    while (i < j) {
      while (A[i] < pivot) i++;
      while (A[j] > pivot) j--;
      if (i <= j) {
        int tmp = A[i];
        A[i++] = A[j];
        A[j--] = tmp;
      }
    }
    if (lo < j) {
      sort(A, lo, j);
    }
    if (i < hi) {
      sort(A, i, hi);
    }
  }
}